在动乱的世界中为和平而奋斗——国际世协主席新年贺辞

Novjara mesaĝo de Mark Fettes, prezidanto de UEA
国际世协主席马克.费塔斯的新年贺辞


     Labori por paco en malpaca mondo  
    在动乱的世界中为和平而奋斗! 
    La pasintan jaron ombris militoj kaj atencoj. Sirio, Irako, Jemeno; Sud-Sudano, Niĝerio, Centrafrika Respubliko; Mjanmaro, Pakistano, Afganio; Ukrainio; Meksiko, Kolombio… en ĉiuj kontinentoj, miloj da homoj mortis perforte, per bomboj kaj pafiloj, en daŭrantaj konfliktoj diversspecaj. Teroratakoj amase mortigis civitanojn en Ankaro, Garisso, Bejruto, Parizo, Tunizo, SanBernardino. Pri kelkaj el tiuj tragedioj oni vaste raportis; pri aliaj nur malmulte. Sed pri rapidaj kaj facilaj solvoj oni ne povas paroli, ĉar temas pri fruktoj de longa malpaca historio. 
      过去的一年,世界笼罩在战争和恐怖袭击的阴影之中。叙利亚,伊拉克,也门;南部苏丹,尼日利亚,中非共和国;缅甸,巴基斯坦,阿富汗,乌克兰;墨西哥,哥伦比亚......在所有的大洲,成千上万的人在各种持续不断的冲突中死于暴力、炮火和枪口之下。恐怖袭击使大量平民在安卡拉、Garisso、贝鲁特、巴黎、突尼斯和圣贝纳迪诺遇难。这些悲剧有的被公布于众,有的却鲜为人知。但是解决这些问题,却不是一朝一夕的事情,因为人类的不和由来已久。  
   Tiu malpaca historio estas la fono, sur kiu aperis kaj disvolviĝis nia movado por “lingvo neŭtrale homa”. Ni ĉiuj konas la alvokojn de Zamenhof, ke ni, “pacaj batalantoj”, laboru por starigi “unu grandan rondon familian”, en kiu ĉiuj homoj kaj popoloj povus senti sin sekuraj kaj juste traktataj. Sed ni ne forgesu, ke li faris tiujn alvokojn fronte al kruelaĵoj, kiuj hante similas tiujn de la nuna mondo. Jam en la dua Universala Kongreso en Ĝenevo, 1906, li elvokis la eventojn en sia ruslanda patrujo: 
      正是在这种不和谐的背景下,产生和发展了“人类中立语言”的运动。我们都知道柴门霍夫的号召:“和平战士”为建立“神圣的人类大家庭”而奋斗,在这个大家庭里人们能感受到安全和公正的对待。但是我们不能忘记,他发出的呼吁是在暴行(就象今天的世界)发生之前。那是1906年在日内瓦召开的第二届国际世界语大会上,他给我们讲述了发生在他的祖国(俄罗斯)的悲剧。 
      Terura estas la stato de aferoj en la multelingva Kaŭkazo, terura estas la stato en la Okcidenta Rusujo. Malbenita, milfoje malbenita estu la intergenta malamo! Kiam mi estis ankoraŭ infano, mi, en la urbo Bielostok, rigardadis kun doloro la reciprokan fremdecon, kiu dividas inter si la naturajn filojn de sama lando kaj sama urbo. Kaj mi revis tiam, ke pasos certa nombro da jaroj, kaj ĉio ŝanĝiĝos kaj boniĝos. Kaj pasis efektive certa nombro da jaroj, kaj anstataŭ miaj belaj sonĝoj mi ekvidis teruran efektivaĵon: en la stratoj de mia malfeliĉa urbo de naskiĝo sovaĝaj homoj kun hakiloj kaj feraj stangoj sin ĵetis kiel plej kruelaj bestoj kontraŭ trankvilaj loĝantoj, kies tuta kulpo konsistis nur en tio, ke ili parolis alian lingvon kaj havis alian gentan religion, ol tiuj ĉi sovaĝuloj. Pro tio oni frakasis la kraniojn, kaj elpikis la okulojn al viroj kaj virinoj, kadukaj maljunuloj kaj senhelpaj infanoj! Mi ne volas rakonti al vi la terurajn detalojn de la bestega Bielostoka buĉado; al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj, kontraŭ kiuj ni batalas. 
       可怕的事情发生在多语言的高加索地区,可怕的状态出现在俄罗斯西部。可恶的种族仇恨,可恶的种族仇恨!当我还是个孩子的时候,我在比亚利斯托克小城,痛心的目睹了城市和国家被化为不同种族的区域,人们之间相互陌生。我渴望,若干年后形势会变好,但多年后,我的梦想不但没有实现,而且发生了可怕的事情:在我那不幸的城市的街道上,那些生长在这个城市的野蛮人象最凶残的野兽一样,手持斧头和铁棒杀向老实的平民,原因就是这些善良的人讲不同的语言和信仰不同的宗教。就是这个原因,他们打碎了人们的头骨,刺瞎了人们的眼睛,受害者有男人、女人、体弱的老人和无助的小孩。我不想讲述比亚利斯托克野蛮屠杀的细节,对于你们这些世界语者,我只想说,人们之间的障碍仍然是语言问题,为了推倒这堵墙,我们战斗着。
       Kompreneble Zamenhof ne povis antaŭvidi, kiom pli teruraj kaj amasaj estos la suferoj de viktimoj en la unua kaj dua mondmilitoj, kiam pereos i.a. liaj propraj familianoj. Sed li jam komprenis, kiel li diris la postan jaron en la londona Gildhalo, ke “longe daŭros ankoraŭ malluma nokto sur la tero, antaŭ ol la homoj ĉesos esti lupoj unuj kontraŭ aliaj.” 
        当然柴门霍夫不能预见更多的受害者和更恐怖的情况发生在第一次世界大战和第二次世界大战中,其中就有他的家庭成员。但他已经懂得了,正如他在战后第二年的伦敦Gildhalo所说:“在人类停止相互间狼一样的对待之前,地球上的黑暗长夜还会长期持续”  
       Kiel ni esperantistoj kondutu, fronte al tiuj realaĵoj? Evidente ni ne estas imunaj kontraŭ antaŭjuĝoj kaj misperceptoj pri niaj kunhomoj; ĉiu el ni dividas, certagrade, la valorojn kaj vidpunktojn de siaj etno, socia klaso, amaskomunikila medio kaj simile. Iĝante esperantisto, oni ne demetas siajn aliajn identecojn. Tiel eblas, ke esperantistoj tiriĝas al malsamaj flankoj en diversaj konfliktoj, aŭ pli spontane sentas solidarecon kun iuj viktimoj ol kun aliaj. Tiel eblas, ke ankaŭ en Esperanto foje aperas esprimoj de maltoleremo, malrespekto, eĉ malamo.  
       面对上述情况,我们世界语者应该怎样做?对于偏见和误解,我们显然没有先天的免疫力。我们每个人都有一定程度的受到来自自己种族、社会阶层、媒体环境影响而产生的价值观和对问题的看法。成为世界语者,人们不必公布相互之间的不同见解,这样一来,世界语者就有可能被拉到许多冲突的不同方面。有的世界语者同情冲突中的受害者,有的支持冲突的施暴者。这就使得在世界语圈子里产生争执、蔑视、甚至仇恨。 
     Lerni Esperanton estas efektive nur unu paŝo sur longa, preskaŭ senfina vojo al homaraneco. La lingvo donas al ni multon: esprimilon, komunikilon, kulturbazon, tradiciaron; unuvorte, komunumon. Sed, por citi Zamenhof denove: “Ni ne kredas, ke neŭtrala fundamento faros el la homoj anĝelojn.” Nia komunumo estas lernejo, en kiu la lernantoj estas samtempe la instruistoj, en kiu la studfakoj kovras la tutan vivon de la homaro, en kiu la fina diplomo neniam estas atingita. Esperanto provizas konstrumaterialojn, fundamenton; ni faras la ceteron mem, laŭ niaj povoj. 
       学习世界语,只是实现世界语理想的第一步,实现这一理想的道路漫长且没有终点。这种语言给予我们的是:表达工具、沟通工具、文化基础、传统文化,一句话,语言社区。柴门霍夫说过:“我们不相信中立语言的基础由人类的几个天使就能创造。”我们的社区是学校,在这所学校里,学生同时也是老师,它的学科覆盖着人类生活的全部。在这所学校里,人们永远都不能毕业。世界语为我们提供了基础、建筑材料,其它的靠我们的能力去创造。 
      Tiuj povoj ankoraŭ ne etendiĝas al la ĉesigo de militoj, kiel revis Zamenhof. Ni dividas la timojn kaj la sentojn de la ordinaraj homoj, kiujn trafas la minaco de bomboj kaj kugloj. En niaj diversaj hejmlokoj, ni venas al diversaj starpunktoj pri la politikaj kaj sociaj demandoj, kiuj naskas teroron kaj militon. Sed kiel esperantistoj, ni povas strebi al solidareco, al reciproka kompreno, al kunlaboro kaj kunlernado ne limigitaj de haŭtkoloro, kredo, kulturo. Al la detruado ni povas kontraŭmeti konstruadon; al la klopodoj disigi kaj marĝenigi homojn ni povas respondi per malfermitaj brakoj kaj pordoj. 
       我们的能力还不能象柴门霍夫所渴望的那样,使战争停止。我们不能分担那些饱受枪炮之苦的平民的感受和恐惧。我们来自不同的家乡,对于政治和社会问题我们有着不同的观点,这些产生了恐怖和战争。但是作为世界语者我们可以努力追求相互理解、共同工作和相互学习、相互信任、交流文化,这些方面要不断深入而不是浅尝辄止。对于毁坏了东西,我们要重新建设;对于受到歧视和边缘化的人,我们要敞开大门、张开手臂。 
      Kiel fari tion pli efike, pli konsekvence, pli bone  jen grava demando por la 101a Universala Kongreso en Nitro. Sub la temo “Socia justeco  lingva justeco,” ni havos okazon repripensi la laboron de la esperantistoj por pli paca mondo. Ni ja ne estas solaj en tiu laboro; amaso da movadoj, multe pli ol en la tempo de Zamenhof, dividas niajn valorojn kaj niajn celojn, se ne ankoraŭ nian lingvon. Malfermante nian modestan memlernejon al iliaj ideoj kaj atingoj, enplektante ilin en niajn diskutojn kaj planojn, ni samtempe plifirmigos nian pozicion en la tuthomara strebado por paco kaj justeco. 
      怎样更有效的做这些事情,更加合理的统筹兼顾,这也是在尼托罗召开的第101届国际世界语大会的重要任务。在“社会平等—语言平等”的主题下,我们将有机会重新思考关于世界语者怎样为世界和平而工作的问题。我们不是在孤军奋战,我们有许多活动,这些活动远多于柴门霍夫时代,我们在分享我们的价值观、我们的目标,如果不是这样,我们只是在语言本身上打转转。开放我们的语言,融进社会大众的理想和目标,让更多的人参加到我们的讨论和计划中来,在人类追求和平和正义的斗争中巩固和加强我们的地位。 
       Mi deziras al ĉiuj esperantistoj pacan kaj solidarecan jaron 2016. 
       最后我衷心祝愿全球世界语者2016年安宁、稳健。